KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KURSANTÓW

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Profesora Dora – hiszpański praktycznie, Dorota Gwizdowska-Bartosik, ul. Królowej Polski 122, 32-031 Włosań, NIP 6771889434, REGON 385716349. 
  2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie, w celu i przez czas niezbędny do:
  1. zawarcia umowy oraz jej wykonywania – przez czas realizacji umowy; W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne, ale mogą usprawnić realizację umowy –  przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu;
  2. dla celów wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (m.in. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych przez okres 6 lat);
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w postaci ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obronie przed roszczeniami, komunikacji z Państwem i obsługi Państwa zapytań, marketingu usług i produktów firmy, w tym do przetwarzania wizerunku w przypadku gdy uzyskamy zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku) – do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej.
  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych. Dostęp do Państwa danych mogą mieć: podmiot świadczący usługi hostingowe, chmurowe, obsługa IT, zewnętrzne biuro rachunkowe,  operatorzy pocztowi i kurierzy, firma udostępniająca platformę do obsługi Klientów i prowadzenia zajęć on-line czy zawierania umów. Państwa dane mogą być także przekazane podmiotom spoza EOG, które stosują rozwiązania wynikające z RODO dające gwarancję przestrzegania przez te podmioty ochrony danych osobowych.
  2. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  3. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy (nie dotyczy danych fakultatywnych). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia/realizacji umowy z firmą. Niepodanie danych do celów komunikacji uniemożliwi prowadzenie komunikacji z Państwem. Brak zgody na wysyłkę informacji marketingowych uniemożliwi ich wysyłkę.