REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ 

 • Postanowienia Ogólne
  1. Regulamin Szkoły określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć językowych, zwanych dalej także kursem, zajęciami.
 • Szkoła jest prowadzona przez Dorota Gwizdowska-Bartosik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Hiszpański praktycznie – Szkoła Językowa oraz Wirtualna Asysta z siedzibą ul.Królowej Polski 122, 32-031 Włosań NIP 6771889434 REGON 385716349, email: kontakt@hiszpanskipraktycznie.pl  zwana dalej także Szkołą.
 • Szkoła zapewnia Kursantowi warunki do nauki języka obcego przez odpowiednio dobrany program nauczania, wykwalifikowaną kadrę lektorów, pomoc w odbyciu kursu, organizację i obsługę administracyjną.

 • Zasady zawarcia umowy
 • Podstawą do świadczenia usług edukacyjnych przez Szkołę jest umowa o świadczenie usług edukacyjnych, a także Regulamin Szkoły Językowej wraz z klauzulą informacyjną RODO.
 • Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez strony umowy o świadczenie usług edukacyjnych wraz z Regulaminem Szkoły Językowej. 
 • Umowa może być zawarta w formie dokumentowej (tj. wysłania skanu umowy e-mailem lub przekazania umowy m.in. za pomocą udostępnionej platformy on-line).

 • Obowiązki Kursanta/Zleceniodawcy
 • Kursant lub Zleceniodawca (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) jest zobowiązany dokonać płatności za kurs. Szczegółowe zasady płatności zostały opisane w umowie o świadczenie usług edukacyjnych.
  1. Kursant ma obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, postanowień Umowy i Regulaminu, uczestnictwa w zajęciach oraz niezakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.
 • Kursant jest zobowiązany do przestrzegania zasad panujących w trakcie zajęć: 
 • przestrzegania zasad kultury osobistej, 
 • nieutrudniania prowadzenia zajęć,
 • dbania o to by warunki otoczenia Kursanta podczas trwania zajęć nie wpływały negatywnie na jakość zajęć, np. hałas.
 • Organizacja kursu
 1. Przydział do grup odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej z Kursantem.
 2. Szkoła świadczy usługi edukacyjne dla Kursanta, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązała się zorganizować (niezależnie od obecności Kursanta),
  a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki. 
 3. Wymiar czasu zajęć, jak również liczba zajęć są wskazane w umowie
  o świadczenie usług edukacyjnych.
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach, Kursant otrzymuje dostęp do przygotowanych materiałów z zajęć. W takim przypadku Kursant kontaktuje się z lektorem wskazując adres e-mail, na który materiały mają zostać udostępnione.
 5. Harmonogram zajęć jest określany przed rozpoczęciem kursu, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej.
 6. Szkoła może zmienić harmonogram zajęć z ważnych przyczyn (np. choroba lektora). Kursant zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie nowych zajęć.
 7. O braku możliwości uczestnictwa w zajęciach w nowym terminie, Kursant powinien powiadomić Szkołę niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie (nie później niż w terminie 1 dzień roboczy, 24 godziny przed zajęciami), żeby możliwe było dostosowanie terminu do możliwości Kursanta. 
 8. W przypadku, gdy z powodu zmiany terminu, o której mowa w ust. 7, Kursant nie może uczestniczyć w zajęciach w nowym terminie, a także, gdy nie będzie możliwe dostosowanie terminu do możliwości Kursanta, Szkoła umożliwia Kursantowi:
 1. odrobienie zajęć w innym terminie wspólnie uzgodnionym przez strony (bez dodatkowych opłat) lub prześle nagranie odbytej lekcji.
 • Materiały do nauki języka
 1. Materiały udostępniane przez Szkołę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Kursanta na własny użytek. 
 2. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych informacji i materiałów udostępnianych Kupującemu w ramach Kursu.
 3. Kursy, w tym udostępniane Materiały, w całości, jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi do treści kursu i materiałów dysponuje Szkoła bądź inny podmiot, od którego Szkoła uzyskała odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Szkołę w oparciu o inną podstawę prawną.
 1. Udostępniane materiały mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4* ,*zip, *rar. Kursant musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki. 
 2. W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy/programu/aplikacji, konieczne będzie posiadanie przez Kursanta dostępu do ww. platform.

 • Zajęcia on-line oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Kursant musi posiadać aktywną pocztę elektroniczną. 
 2. Kursant musi posiadać sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach.
 3. W przypadku uczestnictwa w zajęciach on-line, Kursant powinien posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.
 4. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócanie, w tym przerwanie uczestnictwa Kursanta w zajęciach.
 5. Szkoła nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Kursanta lub innych podmiotów, z których usług Kursant korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Szkoły. 
 6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust 5, które uniemożliwiają uczestniczenie w lekcji, zajęcia uważa się za odbyte. 
 7. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z zajęć on-line przez Kursanta należy zwrócić się do Szkoły.
 8. Zajęcia odbywają się na platformie Zoom, Google Meet, Whereby, Skype.
 9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły lub podmiotów wspierających Szkołę w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te — w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin. Do ww. sytuacji odpowiednie zastosowanie ma także pkt IV.9 Regulaminu.
 10. Kursanta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 11. Kursant ma prawo do złożenia reklamacji dot. jakości dostarczanych usług drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie. W reklamacji należy wskazać rodzaj nieprawidłowości. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Szkołę w terminie 14 dni. 
 • Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie umów zawieranych na odległość lub poza siedzibą Szkoły)
 1. Kursantowi lub Zleceniodawcy (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kursant  lub Zleceniodawca (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) powinien poinformować Szkołę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w umowie (wzór pisma – załącznik nr 1 do Regulaminu). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. 
 3. Kursantowi lub Zleceniodawcy (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) nie przysługuje ustawowe  prawo do odstąpienia od umowy:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Szkoła wykonała w pełni usługę lub rozpoczęła świadczenie usługi o dostarczenie treści cyfrowych za wyraźną zgodą i uprzednią zgodą Kursanta, lub Zleceniodawcy (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Szkołę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości. W przypadku usługi o dostarczenie treści cyfrowych Szkoła przekazuje Zleceniodawcy potwierdzenie otrzymania zgody.
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kursanta lub Zleceniodawcy (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy), przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Szkołę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Szczegółowe zasady dot. prawa do odstąpienia od umowy znajdują się
  w załączniku nr 2 do Regulaminu.

 • Zmiana umowy
 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Umowy i Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu i Umowy, w szczególności zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych.
 2. O każdej zmianie Umowy i Regulaminu, Kursant lub Zleceniodawca (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.
 3. Szkoła, zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Kursant lub Zleceniodawca (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) nie zgłosi Szkole sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Kursant lub Zleceniodawca (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy)  wyraził na nie zgodę.
 4. Kursant lub Zleceniodawca (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku, gdy Kursant lub Zleceniodawca (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy o świadczenie usług edukacyjnych — kursu językowego, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 • Postanowienia dot. zmiany formy prowadzenia zajęć
 • Miejsce i forma prowadzenia zajęć została określona w Umowie. 
 • Strony wskazały w Umowie podstawowe miejsce i formę prowadzenia zajęć. 
 • Strony przewidziały w Umowie i niniejszym Regulaminie sytuacje, w których dojdzie do zmiany podstawowego miejsca i formy prowadzenia zajęć.
 • Szczegółowe informacje dot. wymagań w zakresie zajęć on-line zostały określone w punkcie VI Regulaminu.
 • Siła wyższa
 1. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Wykonawcy lub Zamawiającego, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. Strona Umowy uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji, w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o powyższym drugą stronę, w sytuacji, w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie umowy.
 • Rozwiązanie umowy
 1. W przypadku rozwiązania umowy przez strony z ważnych przyczyn, powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za dotychczas dokonane czynności oraz wydatki poczynione w celu realizacji świadczenia (m.in. koszt dodatkowych materiałów).
 2. Szkoła ma prawo rozwiązać umowę z ważnych powodów, w szczególności takich jak naruszanie przez Kursanta/Zleceniodawcę postanowień Regulaminu i umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za kurs, braku współpracy ze Szkołą – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 
 3. W przypadku rozwiązania umowy bez ważnych przyczyn, Kursant lub Zleceniodawca (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) powinien zwrócić Szkole Językowej wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; a także część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom oraz naprawić szkodę. Do rozwiązania umowy bez ważnych przyczyn lub bez podania przyczyny ma zastosowanie ust. 4.
 4. Kursant lub Zleceniodawca (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym upływa miesięczny termin wypowiedzenia.  
 5. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mail).
 • Postanowienia końcowe
 • Szkoła informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kursanta/Zleceniodawcy przez osoby nieuprawnione, dlatego Kursant/ Zleceniodawca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Szkoła nigdy nie zwraca się do Kursanta/Zleceniodawcę z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 • Kursant lub Zleceniodawca (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) ma możliwość zwrócenia się do:
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami,
 2. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 3. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:  Należy wysłać formularz na adres wskazany w umowie (e-mailem lub pisemnie)

Odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych – kursu językowego z dnia*…

Imię i nazwisko, adres Kursanta/ Zleceniodawcy (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) *Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnić

 Załącznik nr 2 do Regulaminu 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kursantowi lub Zleceniodawcy (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy)  zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Szkoła została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kursant lub Zleceniodawca (w przypadku gdy Kursant nie jest stroną umowy) zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kursant nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.